Nahajaš se v/na: Home > Partnerji > PP8 - UNIUD

PP8 - UNIUD - Univerza v Vidmu

Oddelek za kmetijske in okoljske znanosti ter Oddelek za biološke in medicinske znanosti.
Proti-mikrobni peptidi; nova zdravila proti okužbam; rastlinski modeli za prenos učinkovin.
 
 
OPIS USTANOVE 
Javna univerza v Vidmu (Università degli Studi di Udine) je bila demokratično ustanovljena leta 1978, v okviru načrta za obnovo Furlanije po slovitem potresu leta 1976. Poleg dejavnosti visokošolskega izobraževanja in znanstvenih raziskav, se univerza močno udejstvuje tudi na področju prenosa tehnologij. Trenutno ima univerza 14 oddelkov, ki izvajajo študijske programe na področju kmetijskih znanosti, matematike, fizike, naravoslovnih znanosti, ved o izobraževanju, humanističnih znanosti, ekonomije, inženiringa, prava, modernih jezikov, medicine, kirurgije ter veterine. Univerza, ki jo skupno obiskuje približno 17000 študentov, ima 700 predavateljev in 500 zaposlenih v tehnično-upravnem sektorju. Ustanova je aktivno udeležena pri projektih mednarodne mobilnosti študentov in univerzitetnih profesorjev, in sicer v ter izven držav Evropske unije. Poleg tega pa je Univerza udeležena tako na nacionalni kot na mednarodni ravni pri številnih raziskovalnih projektih.
 
RAZPOLOŽLJIVA TEHNOLOGIJA 
Mikrobiologija: pregled molekul z antibakterijsko in protiglivično aktivnostjo, s pomočjo vzorcev inhibitorjev rasti (MIC, time-killing, kinetika rasti); funkcionalnih vzorcev (uptake osnovnih barvil, markiranje s potenciometričnimi sondami, encimski vzorci); razvoj biomembran; določanje stopenj entotoksina (vzorec LAL).
Molekularna in celična biologija: živalske in rastlinske celične kulture; funkcijski vzorci (encimski vzorci in potenciometrične sonde); morfološka analiza (konfokalna in optična mikroskopija); pretočna citometrija; analiza ekspresije genov (Real-Time PCR); analiza mrtvih celic (markiranje annexin V/PI, TUNEL, DNA laddering, sproščanje citokroma c).
Mitohondrijska biokemija: purifikacija mitohondrijev rastlinskega ali živalskega izvora; funkcionalni vzorci.
Peptidna/proteinska kemija in imunokemija: peptidna sinteza v trdni fazi (kemija Fmoc), fluorescentno markiranje, purifikacija s pomočjo HPLC, spektroskopija UV in CD, spektroflorometrija, elektroforeza 2D, pripravljalna elektroendosmotska elektroforeza (ELFE), purifikacija protiteles, dot-blot in Western blot ananliza, imunofluorescenca.
 
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Rastlinska biologija: najpomembnejša področja raziskav se ukvarjajo z rastlinsko fiziologijo in biokemijo. Raziskave se osredotočajo na celični prenos, dihanje in oksidacijski stres ter na procese, ki vključujejo programirano celično smrt.
Točneje, so te fiziološke študije usmerjene k označevanju transporta flavonoidov v rastlinskih celicah in njihovo vlogo pri reakcijah na stres. Druga raziskovalna veja pa se osredotoča na pojav aktivnega prenosa, pri katerem sodelujeta pirofosfat in pirofosfataza, in na energetski metabolizem med somatsko embriogenezo iglavcev. Vse nadaljnje raziskave stremijo k pojasnjevanju permeabilnosti membrane pri rastlinskih mitohondrijih in njeni vlogi pri manifestaciji programirane celične smrti. Druga področja raziskovanja se ukvarjajo s fiziologijo po branju in metabolizmom shranjevanja rezerv, ocenjevanjem oksidacijskega stresa pri rekalcitrantnih semenih (kava in črničevje) ter vplivi svetlobe na ohranjevanje rastlin pri nizkih temperaturah.
Dodatna raziskovalna veja se osredotoča na taksonomijo cvetočih rastlin in geobotaniko ter biologijo in ekologijo alg. Namen raziskave je preučevanje širjenja rastlinskih vrst, njihovih dinamik v naravnem in antropiziranem okolju.
Raziskovalne dejavnosti, ki se trenutno odvijajo v okviru projekta Trans2Care so: karakterizacija z imunološko-kemijskimi metodami ter purifikacija s pomočjo tehnik molekularne biologije vinskega proteina, ki je podoben bilitranslokazi sesalcev (v sodelovanju s projektnim partnerjem PP10 - Centrom za transfuzijsko medicino RS v Ljubljani); identifikacija in kvantifikacija proteinov, ki so podobni BTL, med procesom zorenja grozdnih jagod; purifikacija bilitranslokaze sesalcev iz jeter miši ter karakterizacija transporta produktov, ki nastajajo pri razpadanju klorofila in ki ga v zelenem tkivu Pisum sativum sproži protein, podoben bilitranslokazi (v sodelovanju z Vodilnim partnerjem, LP - Univerza v Trstu).
 
Antimikrobni peptidi (AMPs): funkcionalna karakterizacija antimikrobnih peptidov pri prirojenem imunskem sistemu, kjer AMP opravlja funkcijo prenašalca obrambnih reakcij gostitelja, in funkcionalna karakterizacija antimikrobnih peptidov kot vodilnih molekul (leads) pri razvoju novih proti-vnetnih agentov v človeški medici in veterini. Poleg izredne mikrobicidne dejavnosti s širokim spektrom delovanja, imajo določeni tipi antimikrobnih peptidov (AMPs) proti-vneten in imuno-spodbujevalen učinek. Zaradi svoje multifunkcionalnosti predstavljajo antimikrobni peptidi obetavne kandidate pri razvoju novih proti-vnetnih agentov, s katerih so lahko združene proti-vnetne in imuno-spodbujevalne značilnosti. V okviru projekta Trans2Care se je ustvarilo sodelovanje med vodilnim parterjem LP (Univerza v Trstu) in projektnim partnerjem PP11 (Ortopedska bolnišnica Valdoltra), ki stremi k funkcionalni karakterizaciji antimikrobnih peptidov (AMPs) iz družine katelicidinov v kontekstu infekcijskih ter vnetnih periprostetičnih patologij. Cilj sodelovanja je določiti najprimernejše molekule, ki bi se lahko uporabljale pri posegih artroplastike. Tako izbrane peptide bo nato projektni partner PP11 uporabil pri razvijanju novih bio-materialov, ki bi bili odporni na infekcije in bi tako omogočali daljše življenjsko obdobje artroprotez.
 
SODELOVANJE S PODJETJI 
-ELECTROLUX: raziskave o kakovosti zelenjave, ki se shranjuje pri nizkih temperaturah. Vpliv svetlobe z nizko intenzivnostjo in temperature na variacije antioksidantov, ki jih vsebujejo rastline.
-ILLY CAFFE ': raziskave o metabolizmu lipidov pri konzerviranju kavnih semen.
-NOVAMONT: študijo o preprečevanju oksidacijskega razpadanja med podaljšanim konzerviranjem semen s pomočjo specifičnih biološko razgradljivih vrečk, ki bi jih zasnovalo in proizvajalo omenjeno podjetje.
GLAVNE ZAHTEVE
Ekonomska podpora eksperimentalnih dejavnosti in zaposlenega osebja z namenom ohranjanja pridobljenih kompetenc v okviru raziskovalne skupine.
KLJUČNE BESEDE 
Biokemija, rastlinska biologija, rastlinski modeli transporta zdravil, antimikrobni peptidi, novi proti-vnetni agenti.
 
Univerza v Vidmu
  Enrico Braidot (DISA)
DISA - Via delle Scienze 206 33100 UDINE
Italy