Nahajaš se v/na: Home > Partnerji > PP12 - UPR

PP12 - UPR - Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)

Predklinična onkologija in patohistologija, diagnostika, informatika in zdravstvo ter izobraževanje, nutrigenomika.
OPIS ORGANIZACIJE 
Fakulteta za vede o zdravju je avtonomna članica Univerze na Primorskem. Fakulteta ponuja dva dodiplomska študija; zdravstvena nega in prehransko svetovanje-dietetika ter dva podiplomska študija; zdravstvena nega in prehransko svetovanje-dietetika. Poslanstvo UP FVZ je dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje na področju zdravstvene nege in prehranskega svetovanja – dietetike ter istočasno temeljno, aplikativno in razvojno znanstveno raziskovalno delo na področju ohranjanja in vračanja zdravja ter s tem povezanih dejavnikov. V pedagoškem procesu Fakultete za vede o zdravju sodelujejo najboljši slovenski in mednarodni strokovnjaki na svojih področjih. UP FVZ ni le izobraževalne ustanova, raziskovalna dejavnost je usmerjena v tri temeljna področja: na medicinsko in na področje zdravstvene nege ter prehranskega svetovanja – dietetike. Pri raziskovalnem delu se UP FVZ povezuje z različnimi institucijami v Sloveniji in tujini v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov ter tudi neformalnih oblik sodelovanja. Raziskovalno skupino, poleg mladih znanstvenikov, vodijo uveljavljeni raziskovalci, ki objavljajo izsledke svojega raziskovanja v najodmevnejših svetovnih revijah. Fakulteta nenehno skrbi za povezavo med svojimi pedagoškimi delavci in raziskovalci ter široko paleto učnih zavodov. Izsledke lastnega in tujega raziskovanja ne prenaša le na študente, saj nenehno skrbi za vseživljenjsko izobraževanje in trajnostni razvoj kadrov s področja zdravstvenih ved. Po načelih enakopravnega in partnerskega sodelovanja se vključuje tudi v mednarodni univerzitetni prostor in širšo družbo, ne le sredozemskega okolja, temveč tudi v širši svetovni prostor v katerega je vpeta. Pri razvoju novih izobraževalnih programov izhaja iz potreb družbe, kar zagotavlja diplomantom zaposljivost v Sloveniji in drugih državah Evropske unije.
 
RAZISKOVALNA OPREMA 
- Laboratorij za gojenje celičnih linij in batkerijskih kultur: laminar, CO2 inkubator (za bakterijske kulture (Sanyo) in celične linije (Heraeus)), avtoklav, vodna kopel, mikrocentrifuga (Eppendorf), večnamenska hlajena centrifuga (Heraeus), invertni mikroskop Olympus IX51 opremljen z fluorescentnimi filtri, elektroporator, spektrofotometer (Tecan), mikroskop (Nikon Eclipse 80i) za analizo imunohistološko obarvanih preparatov 
- PCR v realnem času ABI Prism 7000 (Applied Biosystems)
- poliakrilamidna in agarozna gelska elektroforeza, opema za western prenos (BioRad) 
- mikrotom, vodna kopel za histološke pripravke 
- Analiza sestave telesa: bioelektrična impedančna analiza (Tanita BC 418MA (Tanita Corporation, Arlington Heights, IL) in ročni indirektni kalorimeter (MedGem® Microlife).
 
PODROČJA RAZISKOVANJA 
DEBELOSTEVNETJE IN NUTRIGENOMIKA: Pojavnost debelosti v zadnjih letih strmo narašča. Debelost je postala ena izmed napogostejših bolezni na svetu in predstavlja resen javno-zdravstveni problem. Vse več je dokazov da debelost vpliva na povečanje tveganja za razvoj različnih kroničnih obolenj, mednje spadajo srčno-žilne bolezni in sladkorna bolezen tipa 2. Debelost je povezana z nizko stopnjo kroničnega vnetja, opazno je predvsem vnetje maščobnega tkiva in povečana infiltracija makrofagov. Adipociti izločajo pro- in proti-vnetne adipokine, vključno s provnetnim tumor nekrotizirajočim faktorjem-α (TNF-α), interlevkinom-6 (IL-6), in protivnetnim adiponektinom. V raziskavi preučujemo vnetje, ki nastane zaradi debelosti, iščemo posamezne interakcije in povezave med posameznimi genskimi polimorfizmi in določenimi sestavinami hrane, preučujemo ali posamezne sestavine hrane vplivajo na transkripcijsko regulacijo genske ekspresije adipokinov, kar posledično vpliva na spremenjene koncentracije adipokinov in biokemijskih parametrov v plazmi, ter poskušamo najti zgodnje biomarkerje, ki bi se izkazali kot obetajoči napovedni dejavniki tveganja za pojav različnih zapletov, ki so posledica debelosti. S tem bi lahko v prihodnosti olajšali ali celo preprečili posamezna kronična obolenja, kot so debelost, srčno-žilne bolezni ali diabetes.  
 
ONKOLOGIJA : Raziskave na področju onkologije se izvajajo v sodelovanju z Oddelkom za eksperimentalno onkologijo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Na UP FVZ je del raziskav usmerjenih na mehanizme elektroporacije in elektrokemoterapije s preučevanjem sprememb citoskeleta endotelijskih celic po aplikaciji samih električnih pulzov ali v kombinaciji z kemoterapevtskim zdravilom bleomicinom, ki se uporablja v elektrokemoterapiji. Poleg tega, elektroporacija se lahko uporablja tudi v genski terapiji za dostavo plazmidne DNA v tarčne celice oziroma tkivo.  Skupina preučuje, ali je endocitoza vključena v elektroprenos plazmidne DNA v celice. Naša podiplomska študentka dela na pripravi plazmidne DNA brez gena za odpornost proti antibiotikom in s tkivno specifičnimi promotorji, ki bi bili primerni za uporabo v kliničnih preizkušnjah, kjer sta varnost in specifičnost genske terapije glavna pomisleka.
 
ORTOPEDIJA: raziskave na področju ortopedije se izvajajo v sodelovanju z Ortopedsko Bolnišnico Valdoltra. Umetni sklepi pomenijo za večino bolnikov odlična rešitev za nadomeščanje poškodovanih ali obrabljenih sklepov. Najpomembnejša kasna zapleta sta aseptično razmajanje in infekcija implanta. Incidenca infekcije umetnih sklepov varira med 0,5% do 2% vseh vstavljenih sklepnih protez. Infekcije povzročajo mikroorganizmi, ki rastejo v biofilmu, v katerem so zaščiteni pred antimikrobnim delovanjem in imunskim odgovorom gostitelja. Namen multidisciplinarne raziskovalne skupine združene na raziskovalnem projektu je primerjava pred- in med-operativnih testov za odkrivanje infekcije vsadka: krvne analize, analiza sklepne tekočine, histološke preiskave periprotetičnih tkiv, mikrobioloških testov in PCR metode za diagnostiko infekcije umetnih sklepov. V biofilmu, ki je odstranjen s pomočjo ultrasonikacije ugotavljamo signalne molekule, ki nadzorujejo tvorbo biofilma. V biofilmu za posamezno vrsto mikroorganizmov odkrivamo tiste signalne molekule, ki sodelujejo pri nastanku in regulaciji biofilma. Ultrasonikacija in analiza tako dobljene tekočine namreč močno poveča učinkovitost detekcije infekcije umetnih sklepov. Hitrejša in boljša diagnostika infekcij sklepnih protez in boljše razumevanje biofilma, bi omogočila hitrejše in učinkovitejše zdravljenje ter nego bolnikov s sklepnimi protezami.
 
KLJUČNE BESEDE
Vnetje, debelost, nutrigenomika, onkologija, ortopedija, dietetika.
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)
  www.vszi.upr.si
  Maja Čemažar
Polje 42 6310 IZOLA – ISOLA Slovenia
Slovenia