Nahajaš se v/na: Home > Projekt > Aktivnosti (Delovni sklopi)

Aktivnosti (Delovni sklopi)

Kako smo organizirani?

Delovni sklop 1 - USKLAJEVANJE IN VODENJE

Delovanje vseh partnerjev je zaznamovano s sinergizmom in stremenjem za doseganje skupnih ciljev.
Vodilni Partner usklajuje dejavnosti z namenom doseganja pričakovanih rezultatov v predvidenem času in ob primerni uporabi javnih finančnih sredstev. Usklajevanje posveča posebno pozornost prepoznavanju in reševanju morebitnih kritičnosti, s katerimi bi se lahko soočili, ter koriščenju nepričakovanih priložnosti.div>

 
Cilji
Priprava inštrumentov, s katerimi bi se lahko omrežje T2C nadzorovalo samo in ki so potrebni za periodično pripravo strategij za izboljšanje učinkovitosti delovanja in primerno uporabo prejetih javnih finančnih sredstev.
 
Dejavnosti
Usklajevanje omrežja s 13 Partnerji;
Lokalno usklajevanje vodstvenega sistema (povezava na Službo za Podporo vodenju projekta);
Poročila o aktivnostih in finančna poročila;
Upravljanje kritičnih situacij.
 
Pričakovani rezultati
Finančno poročilo za Prvostopenjsko finančno kontrolo (Financial reporting to First Level Control);
Zahtevek za povračilo stroškov pri Organu za upravljanje (Reimbursment request to MA);
Poročilo o spremljanju stanja (Monitoring reports).
 
Doseženi rezultati 
Uporaba finančnih sredstev v predvidenem času;
 
  

Kako financiramo naš projekt?

DELOVNI SKLOP WP2 - PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI

Večina projektnih Partnerjev je že sodelovala med seboj in ker so se partnerji že poznali, so bili pripravljeni začeti skupen projekt. Z medsebojnimi srečanji in telematskimi stiki je bilo mogoče vključiti še nove projektne Partnerje in poiskali smernico, ki bi bila skupna vsem udeleženim partnerjem. Vodilni Partner je pripravil in predstavil Organu za upravljanje dokončni projektni predlog.


Cilji
Priprava projektnega predloga, ki je bil zasnovan kot projekt, primeren za Evropske programe, in sicer za 7. Okvirni program, ter projekte za mobilnost raziskovalcev, ki so vključeni v dejavnosti Marie Curie.
 
Dejavnosti
Izmenjava in skupna raba uvodnih informacij med vsemi partnerji;
Organizacija srečanj z namenom medsebojnega spoznavanja in načrtovanja projekta transnacionalnega sodelovanja.
 
Pričakovani rezultati
Priprava besedila Izjave interesa.
Priprava projektnega predloga.
 
Doseženi rezultati 
Predstavitev Izjave interesa Organu za upravljanje (15. december 2008);
Predstavitev celovitega projektnega predloga Organu za upravljanje (10. september 2009);
 

Želimo si mladega osebja, s pomočjo katerega bomo izgradili stabilno mednarodno omrežje!

DELOVNI SKLOP WP3 - ČEZMEJNO NAJEMANJE OSEBJA IN IZOBRAŽEVANJE MED IZVAJANJEM PROJEKTA

Glavne akterje v tej, na novo ustvarjeni integraciji med različnimi znanstvenimi področji ter kulturnimi, ekonomskimi in socialnimi subjekti, predstavlja 14 raziskovalcev, ki so bili zaposleni vsak pri enem izmed projektnih partnerjev. Raziskovalci so bili zaposleni istočasno, skladno z določili skupnega javnega razpisa, veljavnega za vse projektne Partnerje.
 

Cilji
Istočasna zaposlitev 14 raziskovalcev, zaposlenih vsak pri enem izmed projektnih partnerjev (z izjemo Vodilnega Parterja, ki je zaposlil 2 raziskovalca), s katero se je želelo prispevati h koheziji, razvoju in trajnosti partnerstva.
 
Dejavnosti
Načrtovanje in priprava razpisov za istočasno zaposlitev pri 13 projektnih Partnerjih;
Priprava enotnega skupnega razpisa v angleškem jeziku, skladno z načeli Evropske karte za raziskovalce in Kodeksom ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev, ki jih je objavila Evropska komisija za kadrovske zadeve;
Priprava skupnega poziva k skupščini, ki je bil objavljen istočasno na spletnih straneh različnih projektnih partnerjev ter preko drugih občil (kot sta časopis Il Sole 24 Ore in  Primorski dnevnik);
Izbor kandidatov in njihova zaposlitev pri 13 projektnih partnerjih.
  
Doseženi rezultati
Zaposlitev 14 raziskovalcev, po enega pri vsakem posameznem projektnem partnerju ter dva raziskovalca pri Vodilnem partnerju, v podporo omrežju, ki bo namenjeno izobraževanju in drugim projektnim aktivnostim.
 

Preobrazba: od samostojnih raziskovalcev do mednarodne in multidisciplinarne skupine

DELOVNI SKLOP WP4 - IZOBRAŽEVANJE IN ČEZMEJNA MOBILNOST RAZISKOVALCEV

Da bi lahko mladi ustvarili znanstveno sodelovanje z industrijskim sektorjem, jim je potrebno nuditi tehnološko usposabljanje na različnih znanstvenih področjih ter dodatno izobraževanje iz gospodarskih predmetov.
Ključnega pomena je razvoj sposobnosti sporočanja eksterni publiki o ciljih in znanstvenih dosežkih.
 

Cilji
Raziskovalci projekta T2C naj pridobijo visoko strokovno znanstveno-tehnološko izobrazbo pri projektnih partnerjih;
Raziskovalci projekta T2C naj pridobijo dodatno izobrazbo, s pomočjo katere bodo lahko vzpostavili učinkovite odnose s poslovnim svetom in tržiščem;
Spodbujanje mobilnosti med projektnimi partnerji.
 
Dejavnosti
Organizacija dodatnih in tehnoloških izobraževalnih poti;
Nadzor vodenja, ki ga opravljajo Team Menedžerji oziroma njihovi namestniki, ter dopolnjevanje izobraževalnih poti s prikazi in izobraževanjem v okviru bolnišničnih ustanov in zdravstvenih podjetij;
Vzpostavljanje novih znanstveno-tehnoloških sodelovanj v okviru samega omrežja.
 
Pričakovani rezultati
Skupna raba kompetenc s pomočjo omrežja;
Začetek sodelovanj, procesov integracije in prenos tehnologije na področju biomedicine;
Promocija novih storitev na področju preventivne medicine v okviru zdravstvenih in raziskovalnih ustanov, ki so vključene v projekt T2C;
Razvoj inovativnih rešitev za izbrane končne uporabnike.
 
Doseženi rezultati
Odsek v pripravi
 

Kdo smo in kam želimo priti?

DELOVNI SKLOP WP5 - KARTIRANJE ZNANJ IN OPTIMIZACIJSKE REŠITVE

Projekt Trans2Care bo pripravil podrobno študijo o akademskih inštitucijah, bolnišničnih, skrbstvenih in raziskovalnih ustanovah ter industrijskih podjetij na Programskem območju, kot tudi študijo o znanstveno-tehnoloških rezultatih v povezavi s temeljno in aplikativno raziskavo. Zbrani podatki bodo omogočili boljše načrtovanje bodočih raziskav.
  

Cilji
Namen delovnega sklopa je priprava podrobne analize o tekoči raziskavi, v povezavi s pridobljenimi rezultati pri raziskovalnih in zdravstvenih ustanovah na Programskem območju. S pomočjo analize bi se namreč lahko ugotovilo, če so dobljeni rezultati uporabni v okviru sistema javnega zdravstva za izboljšanje preventivnih, diagnostičnih in zdravstvenih storitev. Študija bo podala strateške naslove za nadaljnje raziskave na področju biomedicine.
 
Dejavnosti;
Izobraževanje in vodenje 5 Tematskih delovnih skupin (T2C Teami) tekom izvajanja Projekta;
Aktivno sodelovanje mladih raziskovalcev, ki so bili zaposleni v okviru Projekta, pri čim številnejših delovnih skupinah, z namenom da se omogoči multidisciplinarnost in izmenjavo izkušenj ter znanja;
Priprava seznama glavnih aktivnosti v okviru univerz, bolnišničnih ustanov ter raziskovalnih centrov na projektnem območju;
Priprava Strateške raziskovalne agende na področju biomedicine.
 
Pričakovani rezultati
Ažuren in celovit dokument kartiranja znanja;
Priprava Strateške raziskovalne agende na področju biomedicine, s posebnim poudarkom na sledečih prednostnih nalogah:
a) določitev hitro razpoložljivih znanstvenih kompetenc, s katerimi bi lahko odpravili nerešene medicinske in zdravstvene probleme;
b) pospešitev konverzije kompetenc v produkte in storitve, ki bi se lahko vpeljali na tržišče;
c) določitev raziskovalnih področij pri biomedicini, kjer bi se ustvarilo planski sistem multidisciplinarnih kompetenc vseh Projektnih partnerjev, z možnostjo razširitve partnerstva na nove udeležence, ki razpolagajo z različnimi kompetencami.
  
Doseženi rezultati
…rezultati so pričakovani pomladi 2014.
 

Kako lahko iz laboratorijev prenesemo znanje in kompetence v podjetja?

DELOVNI SKLOP WP6 - PRENOS TEHNOLOGIJ

Pri izvedbi ukrepov za prenos tehnologij želi omrežje organizirati Pregled tehnologij v okviru biomedicinskih podjetij, laboratorijev in bolnišničnih ustanov, ki delujejo na projektnem območju, saj želi določiti njihove razvojne potrebe. Raziskovalci bodo vključeni v te dejavnosti in bodo ustvarili podatkovno bazo z inovativnimi tehnološkimi rešitvami.
  

Cilji
Pridobivanje podatkov preko organizacije pregledov tehnologij v okviru biomedicinskih podjetij, laboratorijev in bolnišničnih ustanov, z namenom spoznavanja stanje vsake posamezne ustanove in priprave načrta za uporabo tehnologij. Razpored pregledov tehnologij bo načrtovan s Projektnim partnerjem št. 5.
Izdelava podatkovne baze z informacijami, ki so bile pridobljene pri pregledih. S pomočjo pridobljenih informacij se bo še dodatno izboljšalo Strateško raziskovalno agendo na področju biomedicine. Priprava niza srečanj med raziskovalci in industrijskimi podjetji.
  
Dejavnosti;
Izvedba najmanj 50 pregledov tehnologij v biomedicinskih in čezmejnih podjetjih, raziskovalnih laboratorijih ter bolnišničnih ustanovah;
Preverjanje ekonomskih vidikov pri izvajanju delovnih metod v okviru zdravstvenih podjetij in preverjanje možnosti za usposabljanje osebja;
Priprava portala "Cross Border Technological Marketplace" s podatkovno bazo inovativnih rešitev;
Organizacija najmanj 10 srečanj o specifičnih tematikah z omejenim številom ljudi, v okviru katerih naj bi se razpravljalo o obstoječih potrebah in pomanjkanju. Med drugim naj bi srečanja služila tudi ocenjevanju morebitnih tehnoloških rešitev, ki bi jih predlagali Projektni partnerji oziroma ocenjevanju rešitev, ki so bile določene s pomočjo kartiranja znanja (Delovni sklop WP 5) in/ali s pomočjo pregledov tehnologij.
 
Pričakovani rezultati
Verifica e strutturazione dei dati messi a disposizione grazie alle attività del WP5 (mappatura) e le audizioni tecnologiche; 
Realizacija vmesniškega portala ("Cross Border Technological Marketplace") s podatkovno bazo, ki je povezana s področjem, kjer se nahaja projektna dokumentacija.
  
Doseženi rezultati
... rezultati so pričakovani pomladi 2014.
 

Veliki izziv: permanenten projekt

DELOVI SKLOP WP7 - RAZŠIRITEV IN UTRJEVANJE OMREŽJA

Ta faza aktivnosti predvideva zagon novih sodelovanj z namenom razširitve omrežja na nove člane, olajševalne ukrepe za vključevanje raziskovalcev iz T2C projekta v delovno okolje in raziskave o bodočem financiranju za podpiranje aktivnosti omrežja po zaključku Projekta.
 

Cilji
Vključitev najmanj 10 novih pridruženih projektnih partnerjev v omrežje;
Zagon najmanj 10 formalnih dogovorov za raziskave in razvoj produktov ter storitev s področja biomedicine;
Zagon najmanj 2 pripravništev za raziskovalce projekta v 2 različnih podjetjih;
Zagon najmanj 10 skupnih projektnih predlogov;
Ustanovitev lokalnega spin-off podjetja na Programskem območju;
Pridobitev finančne podpore za podpiranje bodočih aktivnosti v okviru Omrežja po zaključku Projekta.
 
Dejavnosti;
Organizacija obiskov, seminarjev, konferenc in udeležb na menedžerskih ali znanstvenih izobraževalnih poteh v okviru univerz, raziskovalnih centrov, bolnišničnih ustanov, klinik, znanstvenih parkov, inkubatorjev, podjetij, podjetniških združenj, strokovnih združenj, združenj uporabnikov zdravstvenih storitev (pacienti), višjih šol, itd.;
Identifikacija partnerjev, ki bi jih vključili v projekt (Projektni partnerji in novi pridruženi partnerji za razširitev Omrežja);
Določanje drugih partnerjev iz Držav, ki bi bili primerni za specifična imenovanja in so jih izpostavila že izvedena sodelovanja z Vodilnim Partnerjem in ostalimi Projektnimi partnerji oziroma sodelovanja, ki se bodo izvajala med trajanjem Projekta;
Priprava skupnih raziskovalnih predlogov;
Zagon pripravništev za raziskovalce v okviru podjetij, s predhodno oceno in odobritvijo s strani Projektnih partnerjev, Vodilnega partnerja in osebe, ki je odgovorna za predlog;
Sodelovanje na evropskih, državnih in regionalnih natečajih, namenjenih Raziskavam in Tehnološkemu razvoju;
Monitoriranje objav razpisov za financiranje raziskav na področju biomedicine, prenosa tehnologij, razvoja produktov/inovativnih storitev, usposabljanja, itd.div>
 
Pričakovani rezultati
Konsolidacija Omrežja s pomočjo stabilnih sodelovanj med Projektnimi partnerji, pridruženimi partnerji in drugimi ustanovami;
Priprava zaupnih dogovorov in načrtovanih sodelovanj, primerno upravljanje z intelektualno lastnino ter formalizacija dokončne pogodbe o sodelovanju ob podpori strokovnih menedžerskih kompetenc, ki jih je razvilo osebje v Omrežju;
Določitev finančnih možnosti, s katerimi bi se podprlo bodoče aktivnosti omrežja po zaključku Projekta.
 
Doseženi rezultati
… rezultati so pričakovani pomladi 2014.
 
  

Kako seznaniti nestrokovno publiko z aktivnostmi in rezultati?

DELOVNI SKLOP WP8 - KOMUNIKACIJSKI NAČRT

Projekt Trans2Care obravnava tematike, ključne z družbeno-ekonomskega in zdravstvenega vidika, in stremi k temu, da bo imel pozitiven učinek na kakovost zdravstvene nege pacientov ter širše javnosti, ki jim bodo namenjene aktivnosti širjenja informacij in komunikacije.
 

Cilji
Promocija obojestranskega razumevanja, ki ni omejeno zgolj na specifične delovne skupine, ampak je razširjeno na celovit način na vsako posamezno ustanovo projektnih partnerjev (vključevanje oddelkov, laboratorijev, raziskovalcev, operativnih enot v okviru bolnišničnih ustanov ali klinik);
Ozaveščanje vseh obstoječih kadrov in ustvarjanje pogojev, ob katerih so slednji lahko aktivno udeleženi v projektu in vzajemno delujejo z omrežjem;
Spodbujanje novih idej in sodelovanj, spodbujanje razvoja predlogov, projektov in konsolidacije Omrežja;
Organizacija neprekinjenih aktivnosti komunikacije s končnimi uporabniki; strokovnjaki in investitorji;
Neprekinjeno podajanje ažurnih informacij o dejavnostih in odkritjih, povezanih s Projektom, ter objavljanje slednjih v obliki ter formatu, ki sta dostopni tudi nestrokovni publiki.
 
Dejavnosti
Načrtovanje in razvoj logotipa Projekta in njegove vizualne podobe, skladno s smernicami Programa čezmernega sodelovanja Slovenija-Italija;
Realizacija spletne strani;
Neprekinjeno ažuriranje spletne strani Projekta z vsebinami v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku;
Udeležba na konferencah, srečanjih ter sejmih z namenom predstavitve Projekta in razglašanja rezultatov;
Udeležba na radijskih in televizijskih oddajah o tematikami, ki so nerazdružljivo povezane s projektnimi vsebinami (zdravstvo, znanost, nove tehnologije, blaginja, raziskave in delo, itd.);
Objava znanstvenih člankov o Projektnih rezultatih v mednarodno priznanih časopisih;
Realizacija portala "Cross Border Technological Marketplace" (Delovni sklop WP6);
Nenehno vključevanje na novo zaposlenega mladega kadra, ki je bil primerno usposobljen (Delovni sklop WP4), v aktivnosti širjenja informacij in komunikacije, pod nadzorom Osebe, odgovorne za Komunikacije.
 
Pričakovani rezultati
Priprava in potrditev dokončnega Komunikacijskega načrta, ki bo na voljo širši javnosti na WEB strani Projekta, najkasneje v roku 3 mesecev od začetka aktivnosti;
Realizacija popolnoma delujoče WEB strani v roku 4 mesecev od začetka Projekta in njeno nepretrgano ažuriranje;
Organizacija 2 mednarodnih delavnic in 12 regionalnih seminarjev;
Organizacija dogodkov ter priprava dokumentov za ažurno komunikacijo projektnih rezultatov in za sporočanje informacij javnosti, s poudarkom na kakovosti zdravstvene nege za paciente;
Mednarodna medijska prepoznavnost (televizija, tiskani mediji, družabna omrežja, itd.) projekta.
 
Doseženi rezultati 
Objava Komunikacijskega načrta na spletni strani;
Priprava, izdelava in objava besedil, grafičnega in multimedijskega materiala na spletni strani, zahvaljujoč delu skupine, ki stremi in deluje z namenom doseganja lažje komunikacije in sporočanja informacij o projektu;
Realizacija profila na družabnih omrežjih Twitter in Facebook, kjer bi se objavljali ažurni podatki in informacije v angleškem jeziku;
Navajanje projekta, dejavnosti in spletne strani Trans2Care v člankih ter intervjujih, ki se pojavljajo v tiskanih medijih in na radiu.

Upravljanje projekta

T&B e associati S.r.l. je svetovalno podjetje, ki se nahaja v bližini Trsta (Italija). To podjetje se osredotoča na opredelitev evropskih, čezmejnih, nacionalnih ter privatnih finančnih pobud za i ...

Upravljanje spletne strani

Promoscience je oddeljeno podjetje ( Spin-off ) Mednarodne šole za napredne študije (SISSA) v Trstu. Ustanovila ga je skupina strokovnjakov za načrtovanje in uporabo naprednih re&sca ...

Vizualna identiteta

Divulgando S.r.l. je podjetje, ki se ukvarja z uporabno informacijsko tehnologijo na področju turizma, kulture, industrije in izobraževanja. Podjetje oblikuje in ustvarja namenske in osebne multim ...